Urban Planner


je analytická nadstavba programu ArcGIS for Desktop, určená pro vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Urban Planner využívá metodu multikriteriální analýzy a pracuje s daty územně analytických podkladů.

Základním stavebním kamenem je hodnocení územního potenciálu dle nastavených hodnot a vah na úrovni pilířů, faktorů a jevů.

Urban Planner umožňuje efektivně a objektivně analyzovat potenciál území pro jeho další rozvoj.

Software Kontakt

  • OVA Rekreace
    Územní potenciál pro rekreaci
  • Alokace Bydleni
    Alokace ploch pro bydlení
  • Ekonomicky
    Ekonomický pilíř potenciálu pro bydlení

Mezi hlavní přednosti extenze patří


ukládání uživatelských profilů a parametrů výpočtů do databáze

uživatelské zařazování libovolných faktorů do jednotlivých pilířů

automatické načítání dat dle zvoleného datového modelu ÚAP

tvorba vlastních kategorií využití území

vlastní nastavení vah faktorů a pilířů

Výstupy

Hlavními výstupy extenze jsou rastrové vrstvy potenciálu jednotlivých faktorů, pilířů udržitelného rozvoje a celkový území potenciál. Při opakovaném spouštění analýz s různými nastavení jsou výstupem varianty (tzv. scénáře) rozvoje území. Další výstupy zobrazují ve vektorové podobě celkový území potenciál a výsledné plochy vhodné k alokaci. Výstupy lze snadno přepočítávat do libovolných územních jednotek (např. obcí) a využít pro zpracování ÚAP.

Chci vědět více...

 

Reference


test
test
test
test
test

Prohlédněte si výstupy
z UrbanPlanneru
ihned a zdarma ve webové aplikaci

Zadejte Vaše jméno a email
a stáhněte si demo verzi zdarma