Reference

Náš tým má celou řadu zkušeností z dřívějších projektů řešených zejména pro veřejnou správu v oblasti gay à élancourt územního plánování, Hobaramachi zpracování dat nebo Bābra vizualizace. Dosavadní řešené projekty se zabývaly především digitalizací, georeferencováním, analýzou dat, tvorbou a úpravou datových modelů, prostorovými analýzami, SWOT analýzami, rozborem udržitelného rozvoje území, tvorbou tištěných a webových turistických map, tvorbou turistických průvodců nebo zpracováním grafických výstupů-výkresů.

 • Popis zakázky

  Kraj Vysočina se stal našim prvním zákazníkem mezi krajskými úřady. Kromě nákupu software Urban Planner pro vlastní využití zde proběhlo jednodenní školení všech uživatelů – pracovníku oddělení GIS a oddělení územního plánování. V rámci školení byly vypočítány ukázkové výstupy pro několik obcí.

  V rámci spolupráce byl dále analyzován potenciál území ORP Moravské Budějovice pro všechny základní kategorie využití území. Výstupy byly zvizualizovány pomocí webové aplikace v prostředí ArcGIS Online. Aplikace byla vybrána společností ARCDATA Praha jako ukázková aplikace zaslaná za ČR společnosti Esri.

  V roce 2018 jsme pro kraj zpracovali několik datových sad, a to zastávky hromadné dopravy, zdravotnická zařízení, školská zařízení a výškopisná data z LIDARu.

  Moravské Budějovice
  Vysočina - bydlení
  Vysočina Doprava
  Alokace bydlení
 • Popis zakázky

  Pro Olomoucký kraj jsme v roce 2016 zpracovali aktualizace metodiky zaměřené na rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů. Aktualizovanou metodiku jsme následně uvedli do praxe a zpracovali jsme aktualizace ÚAP, konkrétně část zaměřenou na vyhodnocení vyváženosti územních podmínek. Součástí zakázky byly také analytické výpočty v Urban Planneru pro území celého kraje, které obsahovali výpočty potenciálu pro všechny základní kategorie využití území.

  Každým rokem provádíme průběžnou aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území, dále symbologii (sadu asi 500 znaků) používanou pro vizualizaci ÚAP a v neposlední řadě jsme připravujeme nové výkresy krajských ÚAP (výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn.

  V roce 2020 jsme zpracovali analýzu dostupnosti veřejné infrastruktury pro celé území kraje.

  Zamery Detail
  Limity Detail
  Limity2
  Zamery2
  Znaky1
  Znaky2
  Legenda1
  Znaky3
  OLK Zastploch
  OLK Rekreace
  OLK Nezamest
  OLK Komerncni
  OLK Histogram
  OLK Fragmentace
  OLK Envpil
  OLK Dokbyt
  OLK Bydleni
 • Popis zakázky

  V rámci představení funkcionality Urban Planneru jsme pro Magistrát města Jihlavy vytvořili několik analytických výpočtů potenciálu území pro bydlení a pro průmysl včetně výpočtů alokace.

  Sociální pilíř
  Ekonomický pilíř
  Ekologický pilíř
  Alokace lehkého průmyslu
  Alokace bydlení
  Alokace bydlení
  Potenciál pro bydlení
 • Popis zakázky

  Moravskoslezský kraj byl jedním z prvních, komu jsme představili možnosti analytických výpočtů územního potenciálu. Výsledkem spolupráce bylo vytvoření ukázkových výstupů pro území celého Moravskoslezského kraje. V současnosti je tento kraj jedním z uživatelů softwarového nástroje Urban Planner.

  Ostrava Rekreace
  Ostrava Komerční plochy
  Ostrava Lehký průmysl
  Ostrava Těžký průmysl
  Potenciál pro zemědělství
  Ostrava Bydlení
  MSK Těžký průmysl
  MSK Rekreace
  MSK Lehký průmysl
  MSK Zemědělství
  MSK Komerční vybavenost
  MSK Bydlení
 • Popis zakázky

  Magistrát města Olomouce je prvním úřadem, kde jsme začali s praktickým testováním nástroje. V průběhu posledních několika let zde byl nástroj často testován a byla tak prověřována možnost praktického nasazení a věrohodnost výstupů.

  V neposlední řadě jsme pro Olomouc vytvořili dvě webové aplikace umožňující prohlížení vytvořených výstupů. První aplikace ukazuje potenciál území ORP Olomouc vypočtený pro tři kategorie využití území. Druhá aplikace ukazuje možnosti scénářových výpočtů na příkladu potenciálu pro bydlení.

  Webová aplikace
  Webová aplikace - scénáře
  Sociální pilíř
  Ekonomický pilíř
  Ekologický pilíř
  Udržitelný potenciál
  Ekologický potenciál
  Alokace bydlení
 • Popis zakázky

  V souvislosti s aktualizací územně analytických podkladů ORP Znojmo 2020 a implementací směrnice INSPIRE jsme vytvořili nová geodata ve formátu SHP pro sledované jevy: plochy s rozdílným způsobem využití, zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. Tato data byla zpracována na podkladě platných ÚPD jednotlivých obcí ORP Znojmo, kdy jednotlivé prvky byly identifikovány ze zdrojových dat, provedena jejich konverze a dle datového modelu ÚAP ORP Znojmo připraveny příslušné vrstvy včetně vyplnění požadovaných atributů a úpravy pro použití na mapovém serveru Města Znojma.