Služby

 • Extenze Urban Planner

  Extenze Urban Planner

  Hlavním nabízeným produktem je analytická nadstavba programu ArcGIS s názvem Urban Planner ve verzi 3.0, určená pro vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Extenze využívá multikriteriální analýzu a respektuje principy trvale udržitelného rozvoje. Základním stavebním kamenem je hodnocení územního potenciálu dle nastavených hodnot a vah na úrovni pilířů, faktorů a jevů. Potenciál je analyzován pro vybrané kategorie využití území (bydlení, rekreace, občanská vybavenost, průmysl a doprava), které lze uživatelsky dále upravovat. Mezi hlavní přednosti extenze patří automatické načítání dat dle zvoleného datového modelu ÚAP, ukládání uživatelských profilů a parametrů výpočtů do databáze, tvorba vlastních kategorií využití území, vlastní nastavení vah faktorů a pilířů nebo uživatelské zařazování libovolných faktorů do jednotlivých pilířů.

  Více informací o produktu Urban Planner
  Školení Urban Planner

  Školení Urban Planner

  K Urban Planneru dodáváme automaticky také základní manuál. Pokud však potřebujete proškolit, nabízíme i tuto službu. Rozsah školení záleží na domluvě, kromě základního školení nabízíme také pokročilejší kurz zaměřený např. na statistické zpracování výstupů, korelační analýzu, srovnávání a hodnocení scénářů nebo jejich vizualizaci.
  Podpora Urban Planner

  Podpora Urban Planner

  Pokud při práci s Urban Plannerem potřebujete pomoci s dílčím nastavením, nebo nevíte, jaké hodnoty a váhy nastavit, nabízíme pomoc prostřednictvím uživatelské podpory. Její rozsah je dohodnuti individuálně a může být realizována prostřednictvím jednorázové platby nebo ročního poplatku. Případné problémy technického charakteru související např. s novými verzemi OS jsou řešeny se zákazníky zdarma.
  Instalace Urban Planner

  Instalace Urban Planner

  Instalace Urban Planneru je velice snadná. Extenze je z technického pohledu realizována jako Plug-Inn. Pokud byste však měli s instalací jakékoliv obtíže, nabízíme pomoc v podobě osobní návštěvy nebo pomocí vzdáleného připojení.
  Úprava Urban Planner

  Úprava Urban Planner

  Urban Planner byl vytvořen v průběhu několika let za četných konzultací s mnoha odborníky a reflektuje tak současný stav a požadavky územního plánování. Navíc mnoho dílčích nastavení lze měnit uživatelem. Pokud vám však nestačí možnosti uživatelských změn a požadujete něco více, můžeme pro Urban Planner upravit dle vašich požadavků.
  Analýzy v Urban Planner

  Analýzy v Urban Planner

  Pokud je pro vás z jakéhokoliv důvodu aktivní využívání Urban Planneru nereálné, ale měli byste zájem o analytické výstupy zpracované pro vaše území, nabízíme vám právě tuto službu. Analýzy mohou být dodány pouze v podobě výsledných dat se základním komentářem, nebo můžeme zpracovat komplexní analýzu včetně textového rozboru a mapových výstupů.
 • Prostorové analýzy

  Prostorové analýzy

  Pro libovolná tematická data nabízíme zpracování nejrůznějších prostorových analýz. Ty mohou zahrnovat například síťové analýzy, analýzy dostupností, multikriteriální hodnocení, mapovou algebru a mnoho dalších.
  Statistické analýzy

  Statistické analýzy

  Pro zájemce o přesnější výsledky analýz nabízíme také jejich podrobné statistické zhodnocení. V součinnosti s našimi externími spolupracovníky jsme schopni zpracovat statistické analýzy libovolných tematických dat.
  SWOT analýzy

  SWOT analýzy

  SWOT analýzy jsou v současné době nejčastěji vytvářeny v rámci aktualizací ÚAP. Tento typ analýzy jsme však schopni zpravovat i mimo ÚAP, pro libovolná geografická data.
  RURÚ

  RURÚ

  V rámci zpracování aktualizací územně analytických podkladů nabízíme vypracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně všech nezbytných součástí.
  Geomarketingové analýzy

  Geomarketingové analýzy

  Zejména pro marketingové společnosti a prodejce nabízíme zpracování geomarketingových analýz zahrnujících analýzu potřeb, analýzu dosahu, analýzu nasycení trhu a mnoho dalších souvisejících výpočtů.
 • Tvorba tištěných map

  Tvorba tištěných map

  S tvorbou mapových výstupů máme velmi bohaté zkušenosti. Nabízíme proto zpracování mapových výstupů libovolného typu. Mezi nejčastěji řešené zakázky patří tvorba cykloturistických map, nástěnných cedulí a tvorba plánů měst.
  Tvorba webových map

  Tvorba webových map

  okud pro vaše účely není vhodná tištěná mapa, nabízíme její zpracování na webu. Může jít o jednoduché aplikace postavené na API řešení, nebo mapový server využívající technologii OpenSource.
  Grafické práce

  Grafické práce

  Kromě zpracování mapových výstupů nabízíme společně s našimi spolupracovníky také základní grafické práce spojené nejčastěji s texty, fotografiemi a designových zpracováním mapových výstupů.
  Tvorba výkresů ÚAP

  Tvorba výkresů ÚAP

  Náš tým má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním a aktualizací výkresů ÚAP. Kromě samotného zpracování jsme schopni zajistit také tisk na velkoformátové tiskárně.
 • Terénní sběr dat

  Terénní sběr dat

  Nejsme geodetická kancelář, ale nabízí základní sběr dat v terénu. Přes externí dodavatele jsme schopni zajistit sběr dat nejnovějšími moderními technologiemi UAV (drone).
  Georeferencování dat

  Georeferencování dat

  I přes značné zlepšení stavu je v České republice stále velké množství analogových nebo rastrových map. Pokud potřebujete provést jejich digitalizaci nebo georeferencování, nabízíme také tuto službu.
  Digitalizace dat

  Digitalizace dat

  V případě vaší potřeby nabízíme možnost digitalizace (vektorizace) libovolných mapových podkladů. Může se jednat například o digitalizaci vybraných tematických dat nebo územních plánů.
  Editace dat

  Editace dat

  Kromě digitalizace a konverze dat nabízíme také jejich běžnou editaci. Ta se nejčastěji týká nutnosti aktualizace, doplnění nebo rozšíření datových sad či metadat. V souvislosti s tím nabízíme validaci dat a metadat podle předepsaných datových modelů.
  Datové modely

  Datové modely

  V rámci datových modelů nabízíme jak jejich návrh, tak také tvorbu, správu a úpravy. Pokud disponujete daty stále v souborovém systému uložení, zkonzultujeme s vámi výhody databázového řešení a následně pomůžeme s jeho implementací.
  Aktualizace dat ÚAP

  Aktualizace dat ÚAP

  Dle vašich požadavků nabízí buď kompletní aktualizaci ÚAP, nebo jejich dílčích částí (např. pouze analytická část, pouze datová část, pouze výkresová část).
 • Školení GIS software

  Školení GIS software

  V oblasti školení nabízí především kurzy zaměřené na práci s GIS software. Tematické zaměření školení je sestavováno vždy individuálně dle požadavků zákazníka. Školení může být zaměřeno např. na sběr, správu a editaci dat, tvorbu a plnění datových modelů, tvorbu mapových výstupů, práci s Urban Plannerem nebo na celou řadu prostorových a jiných analýz. Školení probíhá v OpenSource produktech nebo v produktech, kterými disponuje zákazník.