Software

 • Základní informace

  Urban Planner je analytická nadstavba Esri programu ArcGIS for Desktop 10.4 a vyšší, určená pro vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj (optimální využití území). Hlavním zdrojem vstupních dat jsou data ÚAP.

  Extenze využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, jejíž nastavení bylo stanoveno metodou podpory rozhodování AHP. Metoda výpočtu také respektuje principy trvale udržitelného rozvoje, představující vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

  Metodicky je model rozdělen do dvou hlavních částí a to na výpočet územního potenciálu a výpočet optimálního využití území. V první části se hodnotí všechny vstupující faktory ovlivňující potenciál území pomocí multikriteriální analýzy. V části druhé je pracováno s tímto potenciálem pro vymezení lokalit vhodných pro alokaci.

  Výpočet územního potenciálu

  Veškerá hodnocení jsou v extenzi přednastavena pro 5 následujících kategorií. Nad rámec těchto kategorií si uživatel může nastavit vlastní kategorii, případně si přednastavené kategorie upravovat.

    Rezidenční – kategorie rodinných a bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

    Rekreační – rekreační areály se stavbami pro ubytování, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací.

    Komerční – plochy převážně komerční občanské vybavenosti plošně rozsáhlé administrativní areály, velkoplošný maloprodej, rozsáhlá společenská a zábavní centra, výstavní areály a plochy areálů bez výrobních činností (skladové areály).

    Výrobní – plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky. Obvykle je vymezeno ochranné pásmo.

    Silniční – plochy pro liniové dopravní infrastruktury typu dálnice a silnice.

  Výsledný územní potenciál je ovlivněn nastavením vah mezi třemi třídami (třemi pilíři): Ekologický, Sociální, Ekonomický.

  Každý ze tří pilířů se skládá z faktorů. Nejdetailnější úrovní nastavení jsou parametry, které lze chápat jako vlastnosti faktorů. Jsou reprezentovány konkrétními jevy a jejich ohodnoceními. Výsledkem této části modelu jsou rastrové vrstvy územního potenciálu.

  Výpočet územního potenciálu

  Výpočet optimálního využití území

  Druhá část metodiky je určena k identifikaci optimálních ploch vhodných pro alokaci, tedy vymezení lokalit určených ke změně využití území. Z výpočtu lze eliminot zastavěné plochy a analyzovat pouze tzv. volný potenciál. Hlavními podmínkami, které alokaci ovlivňují, jsou celková rozloha záboru a minimální rozloha samostatné alokované plochy.

  Celé území je v analýze překryto hexagonální sítí. Jednotlivým hexagonům je za pomocí zonální statistiky vypočtena průměrná hodnota krajinného potenciálu. Dále je vybráno 1 % jednotek s nejvyšším potenciálem a jednotky jsou spojovány do souvislých ploch. Proces se opakuje tak dlouho, dokud není splněna podmínka celkového záboru a minimální samostatné alokované plochy.

  Identifikace optimálních ploch

 • Tutorial

  Rozhraní aplikace

  Analytická nadstavba je z technického pohledu realizována jako plugin (Add-In). Pro plnou funkcionalitu postačí nejnižší verze licence Basic, nicméně je zapotřebí mít společně se softwarem nainstalovanou extenzi Spatial Analyst. Extenze vyžaduje mít nainstalován .NET Framework ve verzi 3.5 a vyšší, který je volně stažitelný.

  Hlavní komunikační komponentou aplikace je toolbar, který je podle funkcionality jednotlivých nástrojů rozdělený na čtyři sekce.

    

  Toolbar Urban Planner

  Nastavení aplikace

  Základní nastavení slouží k definici základních informací využívaných napříč celou aplikací. Aplikace umožňuje veškerá nastavení ukládat do tzv. profilů a ty případně později opakovaně spouštět nebo měnit, exportovat a importovat.

  V okně nastavení je nutné nastavit hranici řešeného území, adresář pro výstupy analýz a rozlišení výstupních rastrů.

  Okno nastavení vstupních parametrů

  Datový správce

  Urban Planner využívá jako základní vstup data územně analytických podkladů. Pro nejpoužívanější datové modely v ČR je v rámci nástroje k dispozici modul pro automatické načítání (import) dat. Kromě toho je ale možné do Urban Planneru načítat libovolnou vektorovou vrstvu, která obsahuje požadovaná data.

  Datový správce

  Import dat dle zvoleného datového modelu ÚAP

  Územní potenciál

  Pro každý pilíř je nutné vybrat, jaké faktory budou do výpočtu vstupovat a jaké budou jejich váhy. Přednastavené faktory a jejich váhy byly vypočteny pomocí Saatyho metody za účasti několika odborníků. S ohledem na specifické podmínky území je možné a doporučené je po pečlivé analýze měnit jednoduchým posunutím zleva doprava. Faktory je možné také odebrat nebo přidávat.

  Základní okno výpočtu potenciálu pilířů

  U každého faktoru je nutné zkontrolovat podrobné nastavení výpočtu, tzv. parametry. Každý faktor se skládá z několika dílčích vrstev, u kterých je nutné nastavit cestu ke vstupním datům (případně také zvolit pole a atribut) a dále specifikovat nastavení (hodnoty). Cesty k vrstvám, u kterých automatický import proběhl v pořádku, jsou u každého z jevů, které faktor obsahuje, již přímo načteny.

  Detailní nastavení vlastností konkrétního jevu

  Po vypočtení všech tří rastrů jednotlivých pilířů je pro výpočet celkového potenciálu nutné spustit nové okno. Zásadním krokem před finálním výpočtem celkového potenciálu je výběr scénáře rozvoje, resp. nastavení poměru mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje.

  Výběr přednastavených variant scénářů rozvoje

  Výsledkem analýzy je rastr zobrazující územní potenciál ve zvolené kategorii dle vybraného scénáře rozvoje.

  Využití území

  Druhá komponenta aplikační nadstavby s názvem Územní rozvoj umožňuje na základě celkového potenciálu vyhledat (alokovat) plochy vhodné pro další rozvoj a dále umožňuje potenciál převádět na libovolné jednotky společně s výpočtem základních statistik.

  Nástroj Alokace rozvoje umožňuje vyhledat nejvhodnější lokality k zastavění pro zvolenou kategorií. Uživatel definuje jako vstupní hodnotu nejprve rastr územního potenciálu (automaticky je načten poslední vypočtený scénář potenciálu). Další vstupní hodnotou je nastavení vrstvy nezastavitelného území (obvykle např. hranice zastavěné území). Pokud je vrstva načtena, v místě jejího pokrytí je vypočtený územní potenciál ze všech dalších výpočtů dále vypuštěn. Zamezí se tím výpočtu alokace ploch v místech, která jsou zastavěná.

  Důležitou vstupní hodnotou je minimální velikost alokované plochy, která definuje nejmenší povolenou velikost plochy určené k záboru a dále potom celková plocha alokace, která určuje celkový rozsah zabrané plochy. Výsledkem analýzy je vektorová vrstva zobrazující plochy s nejvyšším územním potenciálem dané kategorie v území s ohledem na celkovou plochu alokace a minimální velikost alokované plochy.

  Okno nastavení alokace rozvoje

    

  Rastr územního potenciálu se sítí základní alokačních jednotek (vlevo)a síť základních alokačních jednotek s přepočtenými hodnotami územního potenciálu (vpravo)

    

  Výsledná alokovaná plocha s nejvyšším územním potenciálem, splňující minimální hodnotu alokace (vlevo zobrazeno nad základními alokačními jednotkami, vpravo nad rastrem územního potenciálu)

  Pokud uživatel nepožaduje vyhledávat nejvhodnější rozvojové lokality a postačuje mu pracovat např. s vlastními rozvojovými plochami (např. návrhy z územního plánu), je možné využít Převod potenciálu. V nabídce Převod potenciálu je rastr územního potenciálu přepočten na vstupní polygonové jednotky (Třída prvků k převodu). Vstupní polygonovou jednotkou mohou být alokované plochy z předchozího kroku, městské části, ZSJ, parcely nebo právě vlastní návrhové plochy. Pro každou vektorovou polygonovou jednotku je spočítána průměrná hodnota potenciálu (Zonální statistiky celkové), která je této jednotce přiřazena do atributové tabulky. V případě zájmu je možné dopočítat pro tyto plochy také Zonální statistiky pilířů a Zonální statistiky faktorů, pomocí kterých je možné zpětně vyhodnocovat vliv pilířů a faktorů a celkovou hodnotu vypočteného potenciálu.


  Okno nastavení převodu potenciálu

  Ukázka dopočtené statistiky

   

  Výstupy extenze

  Výstupy z dílčích analýz komponenty Územní potenciál jsou především rastrové vrstvy zobrazující potenciál jednotlivých faktorů, potenciál tří pilířů (A) a celkový území potenciál (B). Již tyto rastrové vrstvy je možné využít jako vhodný podklad pro ověření plánované výstavby nebo pro celkové zhodnocení vlastností území. Závěrečnou analýzu (výpočet celkového územního potenciálu) je možné vypočítat v několika variantách (scénářích) a ty potom mezi sebou srovnávat a hodnotit. Tento typ analýzy může velmi dobře posloužit pro srovnání možných variant vývoje sledovaného území.


    

  Rastr potenciálu jednoho ze tří pilířů (A) a rastr územního potenciálu (B)

  Výstupy z druhé komponenty (Územní rozvoj) jsou především vektorové vrstvy (C, D), které zobrazují celkový území potenciál zobrazený v polygonové vrstvě (základní alokační jednotky) a výsledné plochy vhodné k alokaci. Pokud je jako vektorová vrstva polygonových jednotek použita např. vrstva hranic obcí, ZSJ, městských částí, atd., je možné vypočtený celkový potenciál snadno převést do atributové tabulky daných jednotek a ty tak mezi sebou srovnávat.


    

  Základní alokační jednotky s hodnotami územního potenciálu ve vektoru (C) a základní alokační jednotky s hodnotami potenciálu a se zobrazenými výslednými plochami k alokaci ve vektoru (D)

  Vzhledem k tomu, že každá z kategorií je počítána samostatně, může docházet k situacím, kdy se alokované plochy jednotlivých kategorií překrývají. S tímto je tedy nutné počítat a při výpočtu jednotlivých kategorií dříve počítané výsledky zohlednit buď expertním odhadem, nebo skutečným začleněním do vstupních dat.

  Využití výstupů

  V obecné rovině slouží Urban Planner především pro zpracování studií zaměřených na analýzu a interpretaci územního potenciálu a alokaci ploch v několika možných scénářích rozvoje. Pomocí scénáře udržitelného rozvoje lze ověřit, zda současné nebo plánované návrhové plochy odpovídají optimálním plochám s nejvyšším územním potenciálem pro udržitelný rozvoj. Kromě ověřování principu udržitelného rozvoje lze vytvářet další scénáře a ty mezi sebou porovnávat. Veškeré analýzy lze zpracovávat jak pro menší území (obec) tak pro rozsáhlé oblasti (ORP, kraj).

  Největší potenciál využití má Urban Planner v územně plánovací činnosti jako komplexní nástroj na zhodnocení územního potenciálu, a to jak v soukromých firmách, tak na krajích a obcích. Výstupy jsou využitelné především v rámci pořizování ÚAP pro zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a dále potom při pořizování územního plánu. V rámci pořizování ÚAP mohou být výstupy z Urban Planneru využity jednak pro hodnocení udržitelného rozvoje území a dále potom pro vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Výsledky analýzy a interpretace hlubších souvislostí mohou být zařazeny do vyhodnocení SWOT analýzy, která je součástí RURÚ. Výhodou Urban Planneru je datový správce, který umožňuje přímé propojení s prostorovými daty ÚAP, která odpovídají sledovaným jevům v podkladech pro RURÚ.

  Při tvorbě územního plánu má velký potenciál využití druhá část extenze, a to lokalizace konkrétních návrhových ploch. Na jejich základě může být ovlivněno rozhodování při tvorbě nového územního plánu nebo lze zhodnotit vhodnost umístění již navržených zastavitelných ploch.

  Extenzi lze využít nejen jako komplexní nástroj, ale díky možnosti volby vlastního nastavení lze vybírat vlastní faktory, které do analýzy vstupují a jsou typické pro dané území. Stejně tak urbanista může uplatnit své znalosti území a zvolit si vlastní váhu parametrů a faktorů. Změny nastavení mohou výrazně ovlivnit výsledek a je na odpovědné osobě, jak s výstupy naloží.

 • Prezentace

  BURIAN, J., STLOUKALOVÁ, M., TEJKAL, M. (2016) : Urban Planner – Analytický nástroj pro modelování potenciálu území, Konference GIS Esri v ČR

  BURIAN, J. (2016) : Urban Planner – Model pro vyhodnocení potenciálu území, Sjezd ČGS v Českých Budějovicích

  BURIAN, J. (2016) : Urban Planner – Analytical Tool for Land Suitability Evaluation, Workshop na GIS Ostrava (anglická verze)

  BURIAN, J. (2016) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Workshop na GIS Ostrava (česká verze)

  ŠŤASTNÝ, S. (2015) : Urban Planner – Parametrizace, Školení na Krajském úřadu Vysočina

  BURIAN, J. (2015) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Školení na Krajském úřadu Vysočina

  BURIAN, J. (2015) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Konference GIS v plánování měst a regionů

  BURIAN, J. (2015) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje

  BURIAN, J. (2015) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Prezentace pro Krajský úřad Olomouckého kraje

  BURIAN, J. (2015) : Urban Planner – Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území, Prezentace pro Magistrát města Jihlava

  BURIAN, J. (2015) : Optimal Land Use Scenario Modelling in ArcGIS Extension Urban Planner, Prezentace na konferenci Geodesign Summit, Salzburg

  BURIAN, J. (2014): Urban Planner 3.0 – Tool for optimal land use scenario modelling, StatGIS Conference 2014

  ŠŤASTNÝ, S. (2014): Urban Planner 3.0, Prezentace pro Moravskoslezský kraj

  BURIAN, J. (2013): Aktuální stav vývoje extene Urban Planner, StatGIS Conference 2013

  ŠŤASTNÝ, S., BURIAN, J. (2013): Urban Planner 2.0, UP GIS Bítov 2013

  BURIAN, J. (2013): Urban Planner, Center for Advanced Spatial Analysis


  Postery

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S.,RŮŽIČKA, O. (2015): Urban Planner – Extenze ArcGIS pro modelování potenciálu území, Konference GIS Esri v ČR, Praha

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S.,ĆMIELOVÁ, B., RŮŽIČKA, O. (2015): Urban Planner – ArcGIS extension for land use modelling, AGILE 2015, Lisabon, Španělsko

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S.,ĆMIELOVÁ, B., RŮŽIČKA, O. (2014): Urban Planner – tool for optimal landuse scenario modelling, Esri User Conference 2014, San Diego, USA

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., MIKLOŠ, M. (2012): Urban Planner – tool for optimal landuse scenario modelling, Applied Urban Modelling 2012, Cambridge

  ADAMEC (2011): Testování robustnosti extenze Urban Planner pro tvorbu scénářů vývoje Olomouckého regionu, Příloha k bakalářské práci, Olomouc.


  Akademické práce

  KAPOUNKOVÁ, A. (2018): Aplikace metody Geodesign v Českém územním plánování, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  STACHOVÁ, M. (2018): Aplikace modelu Urban Planner v Česku, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  ĆMIELOVÁ, B. (2014): Testování využitelnosti extenze ArcUrban Planner v územním plánování ČR, Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  DRÁŽNÁ, A. (2014): Stanovení vah a parametrů extenze ArcUrban Planner, Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  ŠŤASTNÝ, S. (2013): Hodnocení optimální využitelnosti území pomocí analytické nadstavby GIS, Rigorózní práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  BURIAN, J. (2012): Implementace geoinformačních technologií do řízení urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst, Disertační práce. Karlova Univerzita, Praha

  ADAMEC, M. (2011): Testování robustnosti extenze UrbanPlanner pro tvorbu scénářů vývoje Olomouckého regionu, Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci

  ŠŤASTNÝ, S. (2009): Analytické nadstavby GIS pro územní plánování, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci


  Články

  BURIAN, J., STACHOVÁ, M., VONDRÁKOVÁ, A. (2018): Land suitability assessment of the Olomouc region: an application of an Urban Planner model. Journal of Maps, 14(1), 73–8073–80

  BURIAN, J., STACHOVÁ, M. (2016): Potenciál ORP Olomouc pro územní rozvoj v roce 2016. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita Palackého v Olomouci

  BURIAN, J., STLOUKALOVÁ, M., TEJKAL, M. (2016): Urban Planner – Analytický nástroj pro modelování potenciálu území. Sborník příspěvků Konference GIS Esri v ČR, ARCDATA PRAHA, 4 s., ISBN 978–80–905316–4–2

  BURIAN, J., STACHOVÁ, M., PÁSZTO, V. (2016): Urban Planner: Model pro vyhodnocení územního potenciálu. Sborník příspěvků z výroční konference České geografické společnosti v Českých Budějovicích, 8 s.

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S. (2015): Analytická nadstavba Urban Planner. ArcRevue, 2/2015, ARCDATA PRAHA, s. 10 – 13.

  BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., BRUS, J., PECHANEC, V., VOŽENÍLEK, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling, Geografie, 120, No. 3, pp. 330–353.

  BURIAN, J., BRUS, J., ŠŤASTNÝ, S. (2015): Urban Planner – model for land use suitability assessment, New Developments in Environmental Science and Geoscience, ISBN: 978-1-61804-283-5

  ŠŤASTNÝ, S., BURIAN, J. (2013): Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner, First StatGIS Conference Proceedings, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-3879-5

 • Uživatelská podpora

  Uživatelům extenze Urban Planner je dle uzavřené smlouvy poskytována technická podpora zahrnující telefonickou, emailovou a případně osobní konzultaci. Všechny další dotazy směřujte na email info@urbanplanner.cz.

   

  Rozlišení výstupů & velikost území

  Zásadním nastavením, podle kterého jsou počítány všechny analýzy je rozlišení rastru (velikost jednoho pixelu). To je nutné volit zejména s ohledem na výpočetní kapacitu počítače, velikost územní a zejména účel analýzy. Pro potřeby hodnocení územního plánu (rozvojových ploch) a návrh vlastních rozvojových ploch území obce nebo města je vhodné pracovat s podrobným rastrem (cca 10m/pixel). Uživatelům je doporučeno otestovat si náročnost výpočtu na jedné dílčí analýze a dle rychlosti případně upravit vstupní hodnotu rozlišení.

   

  Velikost alokace

  Klíčovými vstupními hodnotami při alokaci rozvoje je minimální velikost alokované plochy a celková plocha alokace. Tyto hodnoty je nutné nastavovat velmi pečlivě a je obecně doporučeno nastavovat výrazně větší hodnoty, než uživatel ve skutečnosti vyžaduje. Pokud by totiž hodnoty nastavil přesně dle svých požadavků, mohl by při výpočtu přijít o další vhodné lokality, kde je potenciál jen o několik desetin nižší.

   

  Rozmístění alokovaných ploch

  Plochy navržené Urban Plannerem k alokaci mohou být vlivem nastavení jednotlivých faktorů při výpočtu potenciálu umístěny s jistým odskokem od existující zástavby. Nejedná se o chybu ale o situaci, kdy některé ze vstupních faktorů snížily jinak vysoký potenciál v těsné blízkosti zastavěného území. Pro zpřesnění výsledku je nejprve nutné identifikovat, který z pilířů a faktorů má na toto umístění největší vliv (dle vypočtených statistik a vizuálním zhodnocením) a následně provést přepočet potenciálu znovu. Nejčastějšími faktory, které mají takovýto vliv, jsou: inženýrské sítě (absence dat), riziko záplav (vyloučený potenciál), hluk (nejčastěji příliš vysoký dosah hluku od železnice – nízký potenciál), ochrana zemědělské půdy (nízký potenciál pro I. třídu ochrany) a hustota zalidnění (příliš velká hodnota vzdálenosti)

   

  Velikost mxd

  ArcGIS ve svém základním nastavení ukládá všechny výsledky analytických operací do vlastní paměti a následně také do mxd souboru (projektu). Urban Planner vytváří velké množství takovýchto výstupů a velikost mxd souboru může dosahovat desítek MB, což není pro práci příliš komfortní. Snadným řešením je ve výsledcích Geoprocessingu (nabídka Geoprocessing – Results) kliknout pravým tlačítkem na položku Current Session a vybrat Remove Sessions. Následně je po uložení do nového mxd soubor výrazně menší. Možné řešení je také změna výchozího nastavení ukládání výstupů z analýz (Geopressing Options – Results Management – Keep results na Never). Takto budou výstupy ukládány pouze Urban Plannerem do výstupní databáze a nikoliv ještě v rámci mxd projektu.

   

  Specifika řešeného území

  Pokud se v území vyskytuje např. velké množství záplavových území nebo např. velké množství ploch s radonovým rizikem, kterým je v základním nastavení programu definován vyloučený, nulový nebo nízký potenciál, je vhodné zvážit změnu váhy pro tyto faktory. V opačném případě je potom velké množství ploch ohodnoceno nulovým nebo velmi nízkým potenciálem.

   

  Převod potenciálu

  Nástroj převod potenciálu umožňuje vypočítat souhrnnou hodnotu potenciálu pro libovolnou polygonovou jednotku (parcela, rozvojová plocha, ZSJ, KÚ, obec). S ohledem na často protáhlý tvar parcel nebo větší rozlohu možných vstupních polygonů je nutné mít na paměti, že výsledná souhrnná hodnota může často vzniknout zprůměrováním extrémně nízkých a extrémně vysokých hodnot potenciálu. Proto je vhodné kromě číselné hodnoty pracovat také s grafickým podkladem (rastr územního potenciálu) a hodnotit rozložení hodnot v rámci daného polygonu také vizuálním způsobem.

   

  Přepisování výstupů

  S ohledem na velké množství generovaných výstupů (rastrové vrstvy faktorů, pilířů a potenciálů a vektorové vrstvy alokací a statistik) Urban Planner ve výchozím nastavení přepisuje dříve vypočtené vrstvy. Pokud je tedy např. výpočet pilíře spuštěn podruhé (např. s jinými vahami faktorů), Urban Planner automaticky přepíše původně vypočtenou rastrovou vrstvu pilíře.

   

  Maximum number of unique values

  Zonální statistika je v defaultním nastavení ArcGIS zpracována pro maximálně 65535 záznamů. V případě vyššího počtu vstupních polygonů (např. parcely) neproběhne analýza úspěšně. V těchto případech je nutné tuto hodnotu změnit v ArcMap Options – Raster Dataset – Maximum number of unique values to Render.

   

  Limity

  Zejména v případě faktorů nebo jevů, které jsou svojí podstatou limity v území, je nutné vhodně volit nastavení jejich parametrů. Pokud se jedná o nepřekročitelný limit, vylučující jakoukoliv aktivitu v území, je doporučeno nastavit jeho hodnotu na „NoData“ (vyloučený potenciál). Pokud se jedná o limit, který pouze omezuje aktivitu v dané oblasti, je doporučeno nastavit jeho hodnotu na vyšší hodnotu.

   

  Jevy s hodnotou NoData

  Pokud je některému z jevů v rámci zvoleného faktoru nastavena hodnota „No Data“, potenciál území bude v tomto místě vyloučený a žádný z dalších jevů (i ten s nejvyšším potenciálem) již hodnotu výsledného potenciálu v tomto místě nijak neovlivní.

   

  Jevy s nulovou hodnotou – nevhodný potenciál

  Pokud je některému z jevů v rámci zvoleného faktoru nastavena hodnota 0, potenciál území bude v tomto místě nevhodný (hodnota 0), avšak další jevy mohou (např. svojí vysokou hodnotou potenciálu) hodnotu výsledného potenciálu v tomto místě navýšit.

   

  Upozornění

  Autoři na tomto místě důrazně upozorňují na nutnost obezřetné interpretace vypočtených výsledků. Urban Planner je komplexním modelem, který se snaží o co nejpřesnější reprezentaci reality. Ta je však vždy více či méně odlišná od modelovaného stavu a výsledky je nutné hodnotit dostatečně kriticky. Nelze tedy území striktně posuzovat pouze na základě vypočtených hodnot územního potenciálu, ale je nutné další zapojení místní znalosti a odborných znalostí.