Skip to main content

Priority rozvoje Jihlavy

Studii Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky je komplexní analýzou území, která má pomoci městu koncepčnímu a udržitelnému rozvoji.

Hlavním výstupem první etapy bylo zmapování stavebních proluk, celkem jsme jich identifikovali 624! Z toho polovina byla terénním šetřením urbanistou vyhodnocena jako vhodná pro zastavění. Město tak může koncentrovat novou výstavbu do města místo záboru volné krajiny.

Druhá etapa  řešila návrh optimální urbanistické struktury proluk a rozvojových ploch územního plánu. Kromě doporučení nejvhodnějšího typu zástavby jsme stanovili i jejich předpokládanou kapacitu (počet domů, pater, bytů, obyvatel). Na základně diskuse s městem jsme vybrali ty nejzajímavější lokality, pro které jsme ve spolupráci s architekty zpracovali urbanistické návrhy do podoby grafických vizualizaci.

Ve studii jsme také zpracovali analýzu dopravní dostupnosti veřejné infrastruktury např. škol, supermarketů, kin, sportovišť, hřišť a řady dalších. Kombinací dostupností s hustotou osídlení jsme poukázali na místa, kde by bylo vhodné další infrastrukturu doplnit.

Poslední etapa naší studie pro Jihlavu patřila ekonomice. Vyhodnotili jsme náklady lokalit na výstavbu. Současně jsme modelovali dopady na rozpočet města s výhledem na dalších 50 let. Zohlednili jsme jak příjmy z daní tak výdaje na infrastrukturu a údržbu. Jedním z hlavních závěrů je, že město by mělo koncentrovat pozornost na vysokokapacitní proluky v dobrém dosahu stávající technické infrastruktury.

Ve spolupráci s městem jsme připravili tyto 3 mapové aplikace:

Story mapa

Mapová aplikace

Ekonomický dashboard