Skip to main content

Urban
Planner

Realizace projektů pro veřejnou správu, zejména v oblasti územního plánování, zpracování dat a vizualizace.

Služby

Územní
potenciál

Hodnocení vhodnosti území pro bydlení, výrobu a další aktivity. Mapování proluk. Cost–benefit analýza zastavitelných ploch.

Územně analytické podklady

Kompletní zpracování aktualizací územně analytických podkladů. Prezentace formou mapových aplikací.

Dostupnost veřejné infrastruktury

Časové a vzdálenostní analýzy dopravních dostupností. Vymezování spádových oblastí (obslužných zón). Analýzy optimálních tras.

Webové
aplikace

Webové mapové aplikace, dashboardy a story mapy v technologii Esri

Atlasy

Tvorba pokročilých mapových výstupů a atlasů v digitální a tištěné formě.

Školení
GIS software

Odborná školení a konzultace v oblasti GIS a kartografie.

Realizované projekty