Skip to main content

Územní plány ORP Znojmo

Více než 100 obcí, 4218 zastavěných území, 1873 zastavitelných ploch a 60 000 polygonů funkčních ploch včetně regulativů. Kompletní digitalizace pro ORP Znojmo. Kéž by něco takového mělo celé Česko!

V souvislosti s aktualizací územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Znojmo 2020 a implementací směrnice INSPIRE (téma Využití území z Přílohy III) bylo zapotřebí vytvořit nová geodata ve formátu SHP pro sledované jevy: plochy s rozdílným způsobem využití, zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. Tato data byla zpracována na podkladě platných ÚPD jednotlivých obcí ORP Znojmo, kdy jednotlivé prvky byly identifikovány ze zdrojových dat, provedena jejich konverze a dle datového modelu ÚAP ORP Znojmo připraveny příslušné vrstvy včetně vyplnění požadovaných atributů a úpravy pro použití na mapovém serveru Města Znojma.

Výstupem tak jsou tři polygonové vrstvy do datové báze územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Znojmo s vyplněnými atributy dle doplněného datového modelu ÚAP JMK verze 5 v souřadnicovém systému S-JTSK. Regulativy byly převedeny do textových souborů, které jsou atributovým odkazem navázány na funkční plochy.

Dále jsme pro ORP Znojmo zpracovali vymezení historické zástavby. Podklad pro toto vymezení byly Císařské otisky map stabilního katastru, které zpřístupnil Jihomoravský kraj formou mapové služby. Pro celé území ORP Znojmo byla vymezena, jak hlavní jádra jednotlivých sídel, tak ostatní území se zachovalou historickou strukturou zástavby mimo jádro (např. usedlosti nebo staré statky). Data budou využita jako další z podkladů pro posuzování záměrů na rozvoj jednotlivých obcí.

Pro město Znojmo jsme také naprogramovali nástroj pro plně automatizovaný výdej sledovaných jevů z databáze ÚAP ORP Znojmo. Nástroj má za účel usnadnit výdej dat ÚAP pro projektanty ve formátu SHP, DGN či DWG pomocí výběru jedné či více obcí, či pomocí zákresu libovolné oblasti. Nástroj je napsán v jazyce Python (verze 3.x), který využívá knihovnu arcpy pro volání funkcí ArcGIS Pro. Nástroj je součástí tzv. toolboxu a je určen pro spouštění z prostředí ArcGIS Pro s aktivní mapou, jelikož vyžaduje interaktivní vstup uživatele (výběr prvku z vrstvy přidané v tabulce obsahu, interaktivní zákres oblasti).