Skip to main content

Územní plány ORP Znojmo

Více než 100 obcí, 4218 zastavěných území, 1873 zastavitelných ploch a 60 000 polygonů funkčních ploch včetně regulativů. Tolik jsme toho zpracovali pro ORP Znojmo. Kéž by něco takového mělo celé Česko! 🙂

V souvislosti s aktualizací územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Znojmo 2020 a implementací směrnice INSPIRE (téma Využití území z Přílohy III) bylo zapotřebí vytvořit nová geodata ve formátu SHP pro sledované jevy: plochy s rozdílným způsobem využití, zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. Tato data byla zpracována na podkladě platných ÚPD jednotlivých obcí ORP Znojmo, kdy jednotlivé prvky byly identifikovány ze zdrojových dat, provedena jejich konverze a dle datového modelu ÚAP ORP Znojmo připraveny příslušné vrstvy v ESRI ShapeFile včetně vyplnění požadovaných atributů a úpravy pro použití na mapovém serveru Města Znojma.

Výstupem tak jsou tři polygonové vrstvy do datové báze územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Znojmo ve formátu ESRI ShapeFile s vyplněnými atributy dle doplněného datového modelu ÚAP JMK verze 5 v souřadnicovém systému SJTSK (S-JTSK_Krovak_East_North Greenwich, EPSG:5514). Regulativy byly převedeny do textových souborů, které jsou atributovým odkazem navázány na funkční plochy.